12,000 تومان

به ازای هریک کیلوگرم از محصول نهایی 1/5 گرم از این رنگ در آب حل کرده و استفاده شود.

دارای سیب سلامت از سازمان غذا و دارو.

تعداد
مقایسه